DI-projekti

DI - Projekti

Pääaineena toimitusketjun johtaminen


Toimitusketjun johtamisen tavoitteena on parantaa yrityksen kilpailukykyä kehittämällä tuotteiden ja palvelujen asiakkaalle toimittamiseen liittyviä prosesseja. Haasteena tämän päivän liiketoimintaympäristössä on hallita kokonaisuuksia, jotka muodostuvat eri funktioissa ja organisaatioissa työskentelevien asiantuntijoiden osaamisen yhdistämisestä. Tarvitaan henkilöitä, joilla on ymmärrys toimitusketjujen ja -verkostojen eri tahojen intresseistä sekä kyky yhdistää ja soveltaa useasta paikasta tulevaa tietoa kokonaisuuksiksi. Tiedon pohjalta on pystyttävä suunnittelemaan kehittämishankkeita, jotka toimeenpannaan monen organisaation muodostamassa toimintaympäristössä.
Toimitusketjun johtamisen pääaineessa koulutetaan toimitusketjun kehittäjiä, joilla on vankat toimitusketjun analysointi- ja päätöksentekotaidot.
Koulutus antaa valmiudet
  • soveltaa toimitusketjun ohjauksessa käytettäviä periaatteita ja menetelmiä
  • arvioida organisaation tilaa ja rakennetta toimitusketjun kehittämisen lähtökohdaksi
  • analysoida erityyppistä päätöksentekoinformaatiota kehittämistyön suuntaamiseksi
  • suunnitella toimitusketjun kehittämishankkeita ja arvioida niiden kokonaisvaikutuksia

Tuotantotaloutta, mutta miksi LUT:ssa?

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelmat

LUT:n tuotantotalouden kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat ovat kansainvälisesti akkreditoituja koulutusohjelmia ja niille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN-laatuleimat 29.6.2012.
Tuotantotalouden koulutusohjelma on lisäksi valittu kansalliseksi yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi.
LisätietoaKorkeakoulujen arviointineuvosto

OPINTOJEN TILANNE 49/120 op (päivitetty 8.2.2016)
KESKIARVO 3,88


DIPLOMI-INSINÖÖRIN TUTKINTO (120 op)
Laitan opintosuoritteen jälkeen kurssin alle asiat, joita kurssilla opin. Ehkä näitä voisi sitten jatkossa käyttää myös CV:ssä tai hakemuksessa osaamisena.. Ehkä.
YLEISOPINNOT (25 OP)

Tilastomatematiikka 5,0 op  Arvosana 5
Tunnen pääpiirteissään todennäköisyyslaskennan ja tilastotieteen peruskäsitteet ja merkinnät - osaan laskea todennäköisyyksiä ja käyttää yleisimpiä todennäköisyysjakaumia - pystyn tekemään havaintoaineistosta perusteltuja johtopäätöksiä parametrien estimoinnin ja hypoteesien testauksen muodossa - osaan sovittaa regressiomalli havaintoaineistoon kahden muuttujan välisen riippuvuuden tutkimiseksi.
Johdatus kustannusjohtamiseen 5,0 op Hyväksytty
Sisältö: Yleiset kustannuskäsitteet, poistomenetelmät,
ainekustannusten arvostusmenetelmät, suoritekohtainen
laskenta, kustannusperusteinen hinnoittelu, investointilaskenta ja
budjetit.
Tuottavuus teollisuusyrityksessä 5.0 op Arvosana 4
Osaan 1.määritellä ja selittää tuottavuuden olemuksen ja merkityksen 2. tarkastella tuottavuutta teollisuusyrityksen eri toiminnoissa 3. mitata tuottavuutta useilla tavoilla ja valita kuhunkin tilanteeseen parhaat mittarit.
Tuotannon- ja materiaalinohjaus 5.0 op Arvosana 4
Osaan 1. analysoida tuotteiden ja materiaalien tuotanto- ja kysyntätietoja ja tehdä näistä johtopäätöksiä ohjausratkaisuja varten 2. tehdä perusteltuja valintoja ohjausratkaisuiksi niin, että yksittäiset ratkaisut muodostavat toimivan kokonaisuuden 3. analysoida ja arvioida suunniteltujen ohjausratkaisuiden vaikutuksia yrityksen suorituskykyyn 4. raportoida suunnitellut ohjausratkaisut selkeästi ja yksiselitteisesti.
Toimitusketjun hallinta  5.0 op Arvosana 3
Osaan 1. erotella ominaisuuksiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia toimitusketjuja 2. arvioida toimitusketjun ohjauksessa esiintyviä ilmiöitä ja niiden syitä 3. analysoida toimitusketjun kustannus- ja palvelutasotekijöitä 4. arvioida kirjallisuudessa esitettyjen toimitusketjun hallinnan periaatteiden ja teorioiden soveltuvuutta erilaisissa toimintaympäristöissä ja soveltaa varastonohjausmalleja toimitusketjuympäristössä.


PÄÄAINE (70 op) Toimitusketjun johtaminen 70 op

Johtaminen ja organisaatio toimitusketjussa 5.0 op Arvosana 4
Liiketoiminnan strateginen kehittäminen 6.0 op Arvosana 4
Päätöksenteko toimitusketjussa 6.0 op Arvosana 4
Toimitusketjun johtamisen teoriatyöpaja  5.0 op
Toimitusketjun kehittämisprojekti  8.0 op
Palveluprosessit 5.0 op
Palveluiden liiketoimintamallit  5.0 op
Diplomityö 30.0 op


SIVUAINE (20 op) Innovaatiojohtaminen 20 op

Luovuus innovaatioprosesseissa 5.0 op
Tietojohtaminen innovaatiotoiminnassa  5.0 op Arvosana 3
Ennakointi innovaatiotoiminnassa 5.0 op
Käytäntölähtöinen innovaatio  5.0 op

VALINNAISET OPINNOT 5.0 op

Investointihankkeiden elinkaarilaskelmat  5.0 op
Yrittäjän toimintaa ohjaavat mallit ja menetelmät  7.0 op


*************


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti